Welkom op mijn homepage. Ik ben universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik academisch director van het Paul Scholten Centre for Jurisprudence en lid van de Gezondheidsraad.

Specialisatie
Ik ben gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In mijn onderzoek gebruik ik hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In mijn recente werk richt ik me vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.

Recente publicaties:
"Core publicaties":

Vaccinatie
Sinds 2013 heb ik mij in mijn onderzoek vooral gericht op de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. Ik werk op dit moment samen met Marcel Verweij aan een Engelstalige monografie getiteld: Inducing Immunity. The Regulation of Vaccination. Hierin beantwoorden we de vraag onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld. Zie hier voor overzicht van publicaties over vaccinatie.

Ongelijke behandeling MSM mannen bij bloeddonatie
Voor Sanquin voer ik een ethisch onderzoeksproject uit naar het wervingsbeleid van donoren. Op dit moment gelden voor mannen die sex hebben met mannen (MSM) strengere regels dan voor andere donoren. Sommigen zien dit als discriminerend en stigmatiserend – zie bijvoorbeeld de motie Ellemeet c.s. in de Tweede Kamer (29 447 nr. 53). Hoe kan de veiligheid van donorbloed gegarandeerd worden zonder onnodig discriminerende donorwerving?Ik ben de de wetenschappelijk directeur van het Het Paul Scholten Centrum voor Jurisprudentie (PSC), het meta-juridisch onderzoeksinstituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn het centrum van het rechtstheoretische onderzoek binnen de faculteit, met een uncle combinatie van rechtssociologie, rechtsgeschiedenis, politieke- en rechtsfilosofie. Ons onderzoek draait rondom ons onderzoeksprogramma Law in Contexts.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Ik ben op 1 januari 2018 bij Koninklijk besluit als lid benoemd. Binnen de gezondheidsraad participeer ik actief in de Vaste Commissie Vaccinaties (per januari 2017) en eerder in de Tijdelijke Commissie HPV human papillomavirus (2017–2019, wat leidde tot dit advies).


Begeleiding promovendi:
Gedoceerde cursussen:

Voordat ik in Amsterdam kwam werken, heb ik politieke theorie gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg.
Foto van Annabel Oosteweeghel bij Twijfelende ouders bereik je niet op Twitter” – Interview met Floor Rusmann voor NRC Next/Handelsblad 27 november 2018. PDF van de krantopmaak.