Welkom!

Ik ben universitair hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik academisch directeur van het Paul Scholten Centre for Jurisprudence.

Per 1 augustus 2022 ben ik benoemd tot hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Persbericht

© Kirsten van Santen

Onderzoeksinteresse

Mijn onderzoek draait om de vraag hoe constitutionele liberaal-democratieën moeten omgaan met gevallen waarbij grondrechten botsen, of conflicten tussen grondrechten en andere centrale idealen binnen constitutionele democratieën: de rechtsstaat of democratie. Ik bestudeer grondrechten zowel als rechtsfilosofische concepten, maar ook als juridisch afdwingbare rechten zoals ze zijn geformaliseerd in constituties en mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Ik heb een groot aantal van dergelijke juridische geschillen en beleidsdilemma’s geanalyseerd: de regulering van vaccinatie link; de discussie over het kruisbeeld in klaslokalen van Italiaanse openbare scholen voor het Europese Hof link; de rol van mensenrechten in de regulering van transnationale klinische medicijntests link; De rol van mensenrechten in het tegengaan van kinderarbeid link; de gedeelde verantwoordelijkheid link van natiestaten om fundamentele mensenrechten voor alle wereldburgers te beschermen link; en de spanning tussen universele mensenrechten en nationale identiteit.

Publicaties en CV

De regulering van vaccinatie

Tussen 2013 en 2021 draaide mijn onderzoek vooral rond de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. 
In januari 2022 hebben Marcel Verweij en ik ons boekmanuscript afgerond, getiteld: Inducing Immunity: Regulating collective immunization in times of vaccine hesitancy afgerond. Hierin beantwoorden we de vraag onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld. 

Gezondheidsraad

Van 2017 tot 2022 was ik lid van de Gezondheidsraad, daarbinnen lid van de Vaste commissie Vaccinaties (2017–2022), de Tijdelijke Commissie Medische aspecten Covid-19 (2020–2021) en de Tijdelijke Commissie HPV (2017–2019).

Ongelijke behandeling MSM mannen bij bloeddonatie

Voor Sanquin voerde ik samen met Marcel Verweij een ethisch onderzoeksproject uit naar het wervingsbeleid van donoren. Tot 2021 golden voor mannen die sex hebben met mannen (MSM) strengere regels dan voor andere donoren. Sommigen zien dit als discriminerend en stigmatiserend. Hoe kan de veiligheid van donorbloed gegarandeerd worden zonder onnodig discriminerende donorwerving? Ons rapport heeft aan de grondslag gelegen van een meer inclusief donorselectiebeleid dat op 1 september 2021 in ingevoerd persbericht, opinieartikel Parool, Artikel NRC. In mei 2022 is het donorselectiebeleid, in lijn met ons advies, verder versoepeld artikel nu.nl. Ons academische artikel waar dit allemaal op gebaseerd is, “Facing Difficult but Unavoidable Choices: Donor Blood Safety and Deferral of Men Who Have Sex with Men” link is gepubliceerd in het tijdschrift Bioethics.

Foto © Annabel Oosteweeghel bij NRC interview van Floor Rusman: “Twijfelende ouders bereik je niet op Twitter” 27 november 2018. [PDF]

Last modified: 17 juni 2022

Comments are closed.